Ầm ầm làn sóng đỏ
Phơi phới ánh trời hồng
Đã lay tỉnh
Năm nghìn năm, một giấc ngủ nồng

Đồng bào bốn trăm triệu
Trên nước cổ phương Đông
Đều đồng thanh ca ngợi
Sức thánh thần của lao động công nông

Đánh hăng, đánh hăng nữa!
Đập tan lũ đế quốc tội chất chồng
Đánh mạnh, đánh mạnh nữa
Giải phóng công nông
Khỏi thế giới thực dân cướp bóc
Để không còn người nô lệ, đen, vàng, trắng đều không

Từ nay dưới trời vàng tiếng gọi
Văn minh chờ khi Cộng sản, Đại đồng
Kìa trông
Ánh tươi vui vợn vợn muôn trùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)