Tôi không cần mộ chí
Nhưng nếu các bạn cần bia mộ cho tôi
Tôi mong trên đó viết những lời:
"Anh ta đã đưa ra kiến nghị
Chúng tôi đã nhận lời"
Chỉ bấy nhiêu chữ thôi
Chúng ta cùng vinh dự


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)