Hỡi tạo vật
     Nếu trong sự sống vĩnh hằng
     Chỉ được một lần cực lạc.
Tôi chân thành ao ước:
     Được nằm trong lòng mẹ
     Mẹ trong chiếc thuyền bé
     Thuyền bé giữa biển lớn đầy trăng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)