Đoá hoa trong góc tường,
     Khi một mình tự thưởng thức sắc hương,
          Trời đất bèn bé lại.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)