Núi Ngự sông Hương còn nếp cổ,
Không hay vận nước có theo như.
Nghĩ về, tôi bác lo khôn khéo,
Chớ mải say sưa lúc rượu chè.
Đắc chí trong tân nên chính trực,
Thất cơ liệu trước việc cày bừa.
Gặp nhau năm tới nơi quê quán,
Xin chúc bình an chốn thảo lư.

tửu tận tình do tại