Doành ngân trong vắt hiện lầu quỳnh,
Quang cảnh bao nhiêu thú hữu tình.
Mây lót cành tre màu nhợt nhạt,
Gương in đoá quế bóng lung linh.
Thôn cư mờ tỏ trời như vẽ,
Tinh đẩu mau thưa nước chiếu hình.
Ước được lâng lâng không tục lự,
Thuyền buông một lá dưới trăng thanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]