Chiến tranh rối bời biết đi đâu,
Việc lớn giờ đây hết phép màu.
Muốn náu cửa thiền song chẳng chắc,
Tránh con mắt tục liệu được đâu?
Đáng thương quốc biến trời xui khiến,
Cho kẻ thất cơ phải khốn cùng.
Hương hoả ngàn thu Tô nữ giữ,
Bích Trì trung nghĩa chuyện thương đau.

tửu tận tình do tại