甲寅奉命入富春京登程留別北城諸友

琴書走遍北南程,
又附公車上帝京。
敢向畏途爭捷步,
錯將小藝起浮名。
杯中天地奇懷闊,
馬首江山老眼明。
鄭重柳亭一揮手,
論文後會且週星。

 

Giáp Dần phụng mệnh nhập Phú Xuân đăng trình lưu biệt bắc thành chư hữu

Cầm thư tẩu biến bắc nam trình,
Hựu phụ công xa thướng đế kinh.
Cảm hướng uý đồ tranh tiệp bộ,
Thác tương tiểu nghệ khởi phù danh.
Bôi trung thiên địa kỳ hoài khoát,
Mã thủ giang sơn lão nhãn minh.
Trịnh trọng liễu đình nhất huy thủ,
Luận văn hậu hội thả chu tinh.

 

Dịch nghĩa

Ôm đàn cắp sách đi khắp bắc nam,
Lại theo xe công vào kinh vua.
Trên con đường hiểm trở, đâu dám tranh lấy bước nhanh,
Trót lầm lỡ đem nghề mọn để hòng kiếm danh hão.
Đất trời trong chén rượu, hoài bão rộng mở,
Non sông trước đầu ngựa, mắt già sáng ra.
Chốn liễu đình chia tay trịnh trọng,
Cuộc gặp gỡ luận bàn văn chương xin hẹn sang năm.


Nguồn: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Cắp sách ôm đàn khắp bắc nam,
Lại theo xe trạm đến kinh thành.
Nghề xoàng lầm lỡ cầu danh hão,
Đường hiểm quanh co dám bước nhanh.
Chén rượu đất trời lòng rộng mở,
Non sông đầu ngựa mắt già quang.
Liễu đình trịnh trọng chia tay biệt,
Hẹn gặp năm sau bàn luận văn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ôm đàn cắp sách bắc nam,
Lại theo xe trạm vào thăm kinh thành.
Trên đường, đâu dám bước nhanh,
Trót đem nghề mọn kiếm danh hão mà.
Đất trời, hoài bão mở ra,
Non sông đầu ngựa, mắt già sáng thay.
Liễu đình trịnh trọng chia tay,
Văn chương bàn luận hẹn ngày sang năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Bắc nam ôm đàn sách du hành,
Nay theo xe công đến kinh thành.
Đường hiểm, dám đâu lao vun vút,
Mọn nghề, vậy mà nổi hão danh.
Trời đất thu vào trong chén rượu,
Nước non mở rộng trước mắt xanh.
Trịnh trọng chia tay bên đình liễu,
Tiệc văn xin hẹn đến ngày lành.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Sách đàn, năm bắc mãi hành trình,
Lại cưỡi xe công lên đế kinh.
Đường hiểm, dám đâu chen vội bước,
Nghề xoàng, còn muốn kiếm hư danh.
Đất trời trong chén, say lòng tớ,
Sông núi trước xe, sáng mắt mình.
Đình liễu chia tay, lời trịnh trọng,
Hẹn sang năm gặp, hội văn bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Đàn sách, bắc nam muôn lộ trình,
Xe công nay cưỡi tới kinh thành.
Đường nguy, đâu dám chen nhanh bước,
Nghề mọn, còn hòng kiếm hão danh.
Trời đất trong ly, lòng bát ngát,
Núi sông đầu ngựa, mắt long lanh.
Chia tay trịnh trọng nơi đình liễu,
Năm tới, hội văn lại luận bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời