Vùng sông tuy nóng oi,
Nhưng dưa không chín sớm.
Ông Bá coi xứ Quỳ,
Giải quyết mau mùa chậm.
Hưởng trước là quân nhân,
Với trẻ em, lão khọm.
Xanh biếc đầy cả bồ,
Vẻ đẹp thoả mắt ngắm.
Thân nứa giáp núi cao,
Dẫn nước qua lối hiểm.
Lên xuống nước chảy ào,
Giống cỏ chi dè sẻn.
Ráng chịu gió sương bào,
Mở bụng, khô héo dám.
Cắt cuống chờ tới thu,
Ham thấy trẻ no bẫm.
Dấu Đông Lăng mờ rồi,
Còn đâu trận Sở Hán.
Chẳng phải là Cố hầu,
Trồng dưa nên lận đận.

tửu tận tình do tại