Tạp nhạp đá với mây.
Bến bờ sóng gió dữ.
Vãn Châu rõ đúng tên,
Dáng dấp riêng vẻ có.
Chèo dưới khỉ đung đưa,
Thân ngang chim nước đậu.
Hoa nên hái, bãi cao,
Sách ngại mở, sóng vỗ.
Lệnh đênh tạm vui lòng,
Già yếu vội buồn khổ.
Miền trên chưa yên bình,
Lòng ta nào được thoả.

tửu tận tình do tại