Khỏi nhà cao là cảnh,
Lên thuyền vũng suối chơi.
Ai nói cất nhà bé,
Phía tây chưa hết cây.
Mé xa còn hoang dại,
Sắc thu ảm đạm hoài.
Chỏm núi tuyết như lụa,
Mây cầu vòng đẹp tươi.
Hai bờ bày trẻ dỡn,
Lưới cá dăng khơi khơi.
Lèo lái lạc cả lối,
Cành sen chắn ngược xuôi.
Ngắt ngó, bùn không rửa,
Được cá, vẩy tróc rồi.
Lòng người ham cái tốt,
Việc hèn làm lỡ thời.
Chuồng lạ, gà cũng đậu,
Xóm mình, sương mù trời.
Rầu rĩ nơi nào tới,
Xuất, xử lỡ cả hai.
Trong sương, ruộng xưa tới,
Trên áo, trăng mới soi.
Rượu thuốc tự thấy ấm,
Thành đông trống vang hồi.

tửu tận tình do tại