Con quạ nóc nhà ông,
Người tốt quạ cũng tốt,
Cuộc sống ý thênh thang,
Chẳng phải sớm thành đạt.
Nam kinh loạn mới yên,
Muốn về vùng khô rát.
Lang bạt gốc rễ đâu,
Mái tranh cỏ thu ngát.
Dưới kẽm trăng, sang đông,
Khắp đảo biển, chiếu vác
Vạn dặm tốn mười vàng,
Vợ con còn nhếc nhác.
Cõi gió bụi lang thang,
Thân kỳ lân té tác.
Chí sĩ ômg hận lòng,
Lòng dạ đã phờ phạc.

tửu tận tình do tại