Quan to lo trò bệnh,
Gửi thư, gói thuốc kèm.
Kẻ uống mồ hôi toát,
Nhớ anh, nghĩ ơn đền.
Vùng giáp không vị thuốc,
Chân trời ít người quen.
Cò xuân vui rỉa cánh,
Giá áo nằm rạp thuyền.
Vì nghe nước dâng gấp,
Sớm rẽ lối ngay ven.
Vạn dặm, lừng lẫy sứ,
Vỉ bạn, thăm nho quèn.

tửu tận tình do tại