Non xanh không khác cảnh Đào Nguyên,
Bốn mặt quanh co sẵn bậc lên.
Ngọn núi bàn cờ còn dấu cũ,
Cõi trần sao lại gặp người tiên.


Núi Voi ở xã Tiên Hội, thuộc huyện An Lão, tỉnh Kiến An. Trên ngọn núi có bàn cờ tục gọi là bàn cờ tiên, giữa núi có hang, trong hang có hai cái giếng đá tục gọi là họng voi. Nhà Mạc trước có đóng quân ở đấy, có hang tiền hang thóc di-tích đến nay hãy còn.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926