Trước là tính Hưng Hoá,
Nay là huyện Tam Nông.
Bốn mặt thành đây tá,
Hai chiều chợ vẫn đông.
Cột cờ còn dấu cũ,
Cây cổ nhớ công giồng.
Núi Tản tầng mây cách,
Sông Thao ngọn nước trong.
Ngày ngày trông đỉnh núi,
Rực rỡ miếu vua Hùng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926