15.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/08/2020 22:25 bởi tôn tiền tử
Đặng Thúc Hứa (1870 - 12/2/1931) hiệu Ngọ Sinh, sinh ở Lương Điền, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là một chí sĩ cách mạng. Sau khi thi đỗ tú tài Hán học năm 1900, ông còn được gọi là Tú Ngọ Sinh, hay Tú Hứa, nhưng ông không làm quan mà tham gia vào hội Duy Tân năm 1904. Ông có anh trai là Đặng Nguyên Cẩn và em trai là Đặng Quý Hối đều tham gia vào hoạt động cách mạng.

Năm 1905, ông xuất dương sang Nhật, sau được Phan Bội Châu phái về hoạt động ở Thái Lan. Quân Pháp từng sai người sang mua chuộc ông, đều bị từ chối. Năm 1908, ông sang Nhật, sau khi con đường Đông Du không thành công, Phan Bội Châu phải về Xiêm thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở để từ đó các nhà yêu nước sang Trung Hoa tìm đường cứu nước, cũng như giúp đỡ phong trào cách mạng trong nước một cách lâu dài. Tại Xiêm, ông cùng…

 

Tuyển tập chung