Đừng buồn đường xa thẳm,
Trăng mọc chóp núi đông.
Người ngựa giữa trời nhỏ,
Khói sương phản chiếu nồng.
Vượt núi, sao kề cận,
Đến thành, lửa lệch trông.
Vui nghe tiếng thác đổ,
Không ngớt gió reo tùng.

tửu tận tình do tại