Nửa đời ăn trái mơ chua
Tìm em nào thấy, trời mưa sụt sùi...
Chỉ nghe tiếng gió lưng đồi
Giật mình thổn thức câu hời ai ru!

Năm 2010