Niềm tin nào phải là thiên dược
Mơ ước được hồi sinh;
Lời nói đâu có hình tướng
Sao thảm sát cuộc tình?

Năm 2015