Rồi thu cũng vẫn là thu
chỉ những nỗi buồn khác trước
Ta rung như bão quanh hồ
Vẫn không chạm cành mơ ước…

Mùa thu đi ngang cửa trước
Ta dắt nỗi buồn cửa sau
Heo may rập rình đón bước
Ròng ròng cơn bão tan đau

Người xa lạ đi trên phố
Chớp ngang một ánh mắt nhàu
Ta cỏ hoang trên đám cỏ
Rối bời khi gió qua nhau.