Tính linh xưa đã rõ
Duyên nghiệp vốn theo nhau
Ấn hoá đâu sinh tử
Nơi đó ít buồn đau
Mũ kiếm duy còn bóng
Xe kiệu vẫn dài lâu
Tới đó mời bằng hữu
Kết bạn khách Doanh Châu
Cứ noi theo vết cũ
Sẽ tới chốn cầu mong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)