Dám đem gan óc tỏ cùng ai,
Than thở cùng hồ Than Thở chơi.
Nước lặng buồn như đời gái goá,
Cây gầy lạnh tợ kiếp xuân ôi.
Gió rên một tiếng niềm ly hận,
Sóng dệt muôn câu mối cảm hoài.
Rảo bước phong trần chân đã mỏi,
Cùng nhau ta lại thở than thôi…


Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977