Người đàn bà mất chồng
Trong một cơn bão biển
Vái lạy vào mênh mông
Chân hương run, đỏ lịm

Nắng và Gió và Cát
Và gai góc xương rồng
Mảnh lưới nghìn nút thắt
Vạn mắt buồn rỗng không

Trước mặt là biển sóng
Đằng sau lưng - biển người
Hòn vọng phu xương thịt
Hai tay gầy buông xuôi.