Bàn cờ đăng cá cắm cong cong
Gợn sóng thu in dáng liễu sương
Lác đác bèo khô lau sậy gãy
Hơn là đáy nước biếc mây lồng

tửu tận tình do tại