Chỉ có mông lung ý
Người ngồi trơ ghế câu
Cổng chùa chuông vội dóng
Ngư tiều chẳng thấy đâu
Bốn trăm tầng thác đổ
Ba ngàn trượng xanh màu
Không ai bàn lẽ hoạ
Nửa mặt chiều xuống mau


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)