Cương vực tuy cách trở
Xa thư vốn một nhà
Công lao về cố quốc
Lời đẹp tại Trung Hoa
Mực nước phân giới tuyến
Buồm căng khuất yên hà
Cửu môn trăng gió lộng
Ngoảnh lại đã chia xa