15.00
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài thơ)
- Đào Hoằng Cảnh (3 bài thơ)
- Trần Thúc Bảo (1 bài thơ)
- Giang Yêm (3 bài thơ)
- Dữu Tín (6 bài thơ)
Tạo ngày 19/04/2010 19:39 bởi hongha83
Âm Khanh 陰鏗, không rõ năm sinh năm mất, tự là Tử Kiên 子堅, người Cổ Tạng, Võ Uy (nay là Võ Uy, Cam Túc). Trước làm quan cho triều Lương, đến triều Trần được Từ Lăng tiến cử với Văn Đế, do có tài làm thơ, được Văn Đế tán thưởng. Ông làm quan đến chức Tấn Lăng thái thú, Viên ngoại Tán kỵ Thường thị. Tên tuổi ông ngang hàng với Hà Tốn, được Đỗ Phủ khen ngợi. Thơ hiện còn hơn 20 bài.