Sông to cuồn cuộn chảy
Biệt ly lớp lớp buồn
Triều xuống như lồng úp
Mây tối mất hình non
Đồn xa nghe trống rộn
Núi lạnh bóng thông còn
Chín mươi mới kể nửa
Ngõ về há không đường


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)