Dưới đây là các bài dịch của nguyenvandungvicar. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 16 trang (152 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cáo tật thị chúng (Mãn Giác thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân về trăm hoa khai
Việc đời qua trước mắt
Già trên đầu sương phai
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Sân trước đêm qua một nhành mai

Ảnh đại diện

Truy tán Pháp Vân tự Tì-ni-đa-lưu-chi thiền sư (Lý Thái Tông): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Từ mới đến nước Nam
Nghe người thiền cao đạo
Mở lòng tin Phật giáo
Tâm hoà hợp nhân duyên
Trăng Lăng già vằng vặc
Sen thơm Bát nhã thuyền
Biết bao giờ gặp mặt
Cùng bàn lẽ diệu huyền

Ảnh đại diện

Thị chư thiền lão tham vấn thiền chỉ (Lý Thái Tông): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trí tuệ thật không tông
Người không ta cũng không
Ba thì các chư Phật
Pháp tính vốn dĩ cùng

Ảnh đại diện

Thị tịch (Ngộ Ấn thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Diệu tính rỗng không chẳng thể vời
Khi tâm rỗng không hiểu được thôi
Ngọc thiêu trên núi càng trong sáng
Sen trong lò lửa sắc vẫn tươi

Ảnh đại diện

Tâm không (Viên Chiếu thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thân như tường vách lúc suy rồi
Vội vã buồn lo khắp cõi đời
Nếu hiểu tâm không,không sắc tướng
Sắc không ẩn hiện mặc chuyển dời

Ảnh đại diện

Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 2 (Huệ Sinh thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Lặng lẽ như trăng núi Lăng Già
Hư không như thuyền vượt biển xa
Biết được lẽ không, không hoá có
Tam muội cõi thiền mặc sức qua

Ảnh đại diện

Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn kỳ 1 (Huệ Sinh thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thế giới vốn hư ảo
Chẳng có cũng chẳng không
Nếu người hiểu lý ấy
Chúng sinh Phật tương đồng

Ảnh đại diện

Tâm pháp (Cứu Chỉ thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Hiểu được thân tâm vốn lặng trong
Thần thông hiện tượng biến vô cùng
Vô vi, hữu vi sinh từ đó
Hằng hà thế giới đếm nào xong
Chứa đầy tất cả hư không thật
Thế mà hình trạng mọi nơi không
Nghìn đời vạn đời không thể sánh
Chốn chốn nơi nơi nó sáng trong

Ảnh đại diện

Chân dữ huyễn (Định Hương thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Đạo vốn không xứ sở
Xứ sở là chân tông
Chân tông như là ảo
Có ảo tức không không

Ảnh đại diện

Yết bảng thị chúng (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Tật lê chìm biển Bắc
Lý tử dựng trời Nam
Bốn phương yên binh lửa
Tám cõi chúc bình an

Trang trong tổng số 16 trang (152 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối