Nắng vàng như rót mật
Thu sang chất ngất sầu
Tình nghìn năm vẫn lẻ
Buồn ngâu giờ về đâu