Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/07/2019 04:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/08/2019 17:25, số lượt xem: 98

Thuyền đâu đến bất thình lình,
Chục thuyền đầy ắp quan binh vây tròn;
Vung gươm, Thủ Độ thét luôn:
- “Giết thằng giặc Liễu, rửa hờn bấy lâu!”
Đẩy huynh trưởng ra phía sau,
Nhà vua che chắn, ngẩng đầu hét vang:
- “Thôi đi! Ai dám làm càn?
Hoàng huynh của trẫm! Chớ toan hại người!”
Mấy lần Thủ Độ nhắc lời,
Giơ gươm, một mực cứ đòi ra tay.
Ôm anh, Trần Cảnh nói ngay:
- “Phụng Càn vương đã đến đây xin hàng!
Cớ chi huynh đệ tương tàn?
Anh em hoà mục, rỡ ràng Tổ tông.
Vua tôi vững trí, đồng lòng,
Ngàn năm nghiệp đế chắc không phai mờ.
Thái sư nếu chẳng hiểu cho,
Trước xin giết trẫm! Trẫm chờ xuống gươm!”
Sụt sùi, Thủ Độ khóc luôn:
- “Ta là con chó săn thường mà thôi!
Biết đâu huynh đệ các người
Hợp tan, thuận nghịch, ngược xuôi thế nào?”
Trần Liễu bước đến vái chào;
Thủ Độ không nói, bước vào thuyền ngay.