Đốm lửa nhân tình nhóm mọi nơi;
Sáng như sao sáng khắp bầu trời.
Tấm gương người tốt nhiều vô kể;
Nếp sống thiện tâm đẹp tuyệt vời.
Chờ đón vầng dương, ngày đổi mới;
Đẩy lùi đêm tối, bóng ma trơi?
Năm châu, bốn biển tình huynh đệ;
Trọn nghĩa yêu thương suốt cuộc đời,