Vẹn hiếu, trọn trung khác lệ thường
Phò vua, xoá hận, trí kiên cường
Nguyên Mông đại bại liền ba bận*
Dân Việt uy danh dậy bốn phương
Soái giặc bỏ mình khi thuỷ chiến**
Thoát Hoan chui ống lúc cùng đường
Đời đời truyền tụng tài thao lược
Đức Thánh triều Trần, Hưng Đạo vương.***

*- Trận đầu, Hưng Đạo đại vương chỉ huy một cánh quân; Hai trận sau hoàn toàn do Trần Quốc Tuấn chỉ huy thắng lợi
**- Nguyên soái Toa Đô tử trận trên sông Bạch Đằng
***- Hưng Đạo đại vương Trần quốc Tuấn