Sấu rụng, cây già, đứng ngẩn ngơ
Cửa xanh lá sách khép phòng thơ
Người đi - còn cả kho tình tứ
Vương tới đời sau những mối tơ


12-1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]