Sấu rụng, cây già, đứng ngẩn ngơ
Cửa xanh lá sách khép phòng thơ
Người đi - còn cả kho tình tứ
Vương tới đời sau những mối tơ


12-1990

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996