Vâng Hạ đây, Hạ của chị vừa đến
Rải mênh mang hương nhuỵ của Quỳnh Xuân.

Dã Tràng Cát