Trời thu ảm đạm một màu thương
Hiu hắt mưa rơi những sợi buồn
Một mảnh trăng lu soi một mảnh
Trăng mờ bên gối lạnh song thu


1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]