Văn chương mù mịt rối bời thay!
Khuyên Bạn đừng nên viết quá dài!
Chỉ e đọc giả không hiểu thấu
Diễn ra không ích lợi cho ai!

Chân thành khuyên Bạn chỉ mấy câu!
Chúc Bạn đường văn khá diệu mầu
Giúp cho em nhỏ nghe hiểu rõ
Đạo lý nhiệm mầu của Thánh Nhân!
                       Lãng tử phi vân: Triệu Minh Hiếu