Mười năm trở về nhìn núi cũ
Phong cảnh như xưa mây vẫn nhàn
Không cần đọc lại "Nguyên Thông kệ"
Mới tin nhân gian là mộng sàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)