“Cỏ trắng” đồng cao ngóng kinh đài
Sông Hoàng nước chảy bao giờ thôi
Trời thu nội rộng người đi hết
Vó ngựa đông sang chả biết ai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)