15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2008 22:27

題白鶴廟

貔貅十萬赫王靈,
勢壓雲南塞外城。
江左區區何是氣,
風聲鶴唳振秦兵。

 

Đề Bạch Hạc miếu

Tỳ hưu thập vạn hách vương linh,
Thế áp Vân Nam tái ngoại thành.
Giang tả khu khu hà thị khí?
Phong thanh hạc lệ chấn Tần binh.

 

Dịch nghĩa

Mười vạn quân lính hùng dũng như hùm beo làm nổi bật uy linh của nhà vua,
Khí thế áp sát thành trì giặc, phía ngoài biên giới cõi Vân Nam.
Bo bo một vùng bên tả sông, đó là khí phách gì?
Gió rít, hạc kêu làm chấn động quân Tần.


Bạch Hạc: chỗ gặp nhau của ba con sông Thao, Đà và Lô, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Tương truyền ở đây có thần sông Hiển Uy Vương.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Gia Khánh, Nguyễn Ngọc San

Hùm beo mười vạn dậy oai linh,
Ngoài cõi Vân Nam thế áp thành.
Sao cứ bo bo sòng mé tả?
Hạc kêu gió rít, rợn Tần binh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Uy linh mười vạn hùm beo
Áp thành vây giặc cõi ngoài Vân Nam
Giữ chi một mé biên sông
Hạc kêu gió rít Tần binh hoảng hồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quân hùm mười vạn nổi uy linh,
Ngoài cõi Vân Nam khí thế kinh.
Sông tả bo bo sao khí phách?
Hạc kêu gió rít hoảng Tần binh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quân hùm mười vạn uy linh,
Vân Nam khí thế hồn kinh phách rời.
Bo bo giữ tả sông thôi,
Hạc kêu gió rít rụng rời Tần binh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời