Vốn xưa tấc gốc ở sơn lâm
Nương náu trong bồn dưới bóng râm
Trước cửa cằn còi vừa mấy thước
Bên hiên nảy nở muốn nghìn tầm
Chọc trời rợp suối tài không đủ
Gạt móc vin mây dạ những lăm
May được chủ nhân thường quý mến
Bên giường sáng tối sánh đôi ngâm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)