Từ Sơn nghe nói có Tiên Du
So với chung quanh núi vượt cao
Người giỏi đất thiêng truyền tự cổ
Sao dời vật đổi trải bao thu
Cán rìu đã nát, cần biện biệt?
Cờ cuộc xa xôi chớ vọng cầu
Chiều hứng lên cao vời phóng mắt
Nơi mây năm sắc ấy hoàng châu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)