Xem bia Lê ở thôn Bầu
Thân sinh ông Nguyễn đến cầu chùa Vân
Được con đỗ đạt tới tuần
Liền sang rước Phật cùng dân dựng chùa
Trước làm nhỏ sau dần to
Lúc quan thị độc trở về xây nên
Hương hào chẳng đoái công ơn
Phá ra lấy bớt gỗ lim để dùng

tửu tận tình do tại