Tang bồng chí khí há nhường nhau
Cánh nhạn chân mây luống dãi dầu
Muôn dặm Ngọc quan không bóng nguyệt
Và ba tiếng địch động trời thâu
Chòi canh gió lạnh lòng thương cảm
Manh áo sương đầm giấc mộng sầu
Vương sự cần lao không chán nản
Mùa dưa ắt sẽ lại Hoàng châu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)