Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 07/04/2020 09:53 bởi hongha83
Chùm thơ ba bài:
- Phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ”
- Phụng hoạ ngự chế “Lục Vân động”
- Phụng hoạ ngự chế “Anh tài tử”