Chợt mở bài thơ ra đọc câu “Ngơ chùa cháy đỏ những thân cau”
Thấy quá là chối! Nghẹn họng.
Đúng ra là “NGÕ chùa cháy đỏ những thân cau”
Bài thơ đăng lên từ bao giở bao giờ rồi mà không sửa lỗi!?
Khó chấp nhận.