Trên sân mùa hạ nhá nhem trời
Đường đột nhẹ nhàng vút đến nơi
Đói lả gió đưa vờn dáng liễu
No tròn mưa xuống mất tăm hơi
Khoe khoang họp chợ đêm sâm sẩm
Mai mỉa cõng đồi sức nhỏ nhoi
Chăm chỉ miếng ăn thân dễ luỵ
Béo ngon nào biết hoạ theo đời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)