Đầy luống rau ngon tốt lại xanh
Móc sương bồi bổ thảy vươn nhành
Gốc trồng vững chãi mừng đất tốt
Ngọn cả vươn cao chẳng có danh
Nào quản tháng ngày ôm vò tưới
Mừng cho Pha lão được ngon canh
Tình quê đạm bạc, hương quê đượm
Sớm tối sum vầy đủ dưỡng sinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)