Một đợt sóng, bạc đầu suy nghĩ
Một vì sao, sao mãi vời xa
Một đồng đội ra đi
                   không trở lại
Cho hồn thơ ấm lạnh
                   mãi cùng ta


Cuối năm 2000
Nguồn: Nhịp cầu (thơ)/ NXB Quân đội, 2004.