Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/02/2008 17:25 bởi Vanachi
Văn Cập Ông 文及翁 tự Thời Học 時學, hiệu Bản Tâm 本心, người Cẩm Châu (nay thuộc Cẩm Dương, Tứ Xuyên) dời đến huyện Ngô Hưng (nay thuộc Chiết Giang), đỗ tiến sĩ năm Bảo Hữu đời vua Tống Lý Tông (1253), làm quan đến Tham tri chính sự. Từ ông nay chỉ còn một bài (Hạ tân lang), nguyên có văn tập 20 quyển nhưng đã thất truyền.

 

Tuyển tập chung